lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์
การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ thumbnail 1การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ thumbnail 2การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ thumbnail 3
หมวดหมู่ โครงงานแอพพลิเคชั่นมือถือ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
เนื่องจากตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการศึกษามีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในทุกๆ ปX เพื่อตรวจสอบระดับมาตรฐานการศึกษาในแต>ละสถาบัน โดยการตรวจสอบ
คุณภาพนั้นแบ>งเปCน 4 ด.านคือ 1.การผลิตบัณฑิต 2.การวิจัย 3.การให.บริการทางวิชาการทางสังคม
4.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหลากหลายปBจจัยที่ส>งผลต>อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวอย>างเช>น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาแบบไร.พรมแดน คุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาที่มีการแข>งขันกันมากยิ่งขึ้น เปCนต.น โดยจำเปCนต.องพัฒนาระบบและกลไก
คุณภาพการศึกษาให.สามารถรองรับกับวัตถุประสงค  ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน>วยงาน
เทียบเท>า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆกำหนดขึ้น
โดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ>งชี้ในทุกองค ประกอบคุณภาพว>าเปCนไปตาม
เกณฑ และได.มาตรฐาน
2) เพื่อให.ภาควิชา คณะวิชาหรือหน>วยงานเทียบเท>าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู>การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู>เป;าหมาย (Targets)
และเป;าประสงค  (Goals) ที่ตั้งไว.ตามจุดเน.นของตนเองและเปCนสากล
3) เพื่อให.ภาควิชา คณะวิชาหรือหน>วยงานเทียบเท>าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได.รับข.อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย>างต>อเนื่อง
4) เพื่อให.ข.อมูลสาธารณะที่เปCนประโยชน ต>อผู.มีส>วนได.ส>วนเสีย ทำให.มั่นใจว>า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร.างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได.มาตรฐานตามที่กำหนด
5) เพื่อให.หน>วยงานต.นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน>วยงานที่เกี่ยวข.อง มีข.อมูล
พื้นฐานที่จำเปCนสำหรับการส>งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม โปรแกรม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได.แบ>งผู.ใช.ออกตามหน.าที่ คือ
- ผู.ดูแลระบบ เปCนผู.กำหนดปXการศึกษาและกำหนดเอกสารการประเมินต>างๆ
- เจ.าหน.าที่ แบ>งสองระดับ คือ
- สาขา รวบรวมเอกสารเพื่อนำมาประเมินในระดับสาขาตามเกณฑ 
มาตรฐานที่ผู.ดูแลระบบเปCนผู.กำหนด
2
- คณะ นำเอาเอกสารที่ได.มาจากสาขามาคัดเลือกและนำมาประเมินควบคู>
กับเกณฑ  สมศ.
- ผู.ประเมิน แบ>งสองระดับ เปCนผู.ตรวจดูเอกสารและประเมินว>าผ>านเกณฑ 
มาตรฐานที่ต.องการหรือไม>
การแบ>งผู.ใช.ออกเปCน 3 ส>วนก็เพื่อแยกประเภทผู.ใช.ได.อย>างชัดเจนและแยกการทำงาน
ให.เปCนอิสระต>อกัน โดยโปรแกรมจะช>วยรวบรวมเอกสารให.รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการมีลิสต รายการ
เอกสารที่ต.องการนำไปประเมิน ลดเวลาในการคัดแยกเอกสารของสาขาเพื่อนำมาประเมินของคณะ
เจ.าหน.าที่สามารถจัดการเอกสาร และยังทำให.ทราบว>ามีเอกสารใดในระบบแล.วบ.าง ช>วยลดความ
ซ้ำซ.อนโดยเกิดจากการเพิ่มเอกสารจากเจ.าหน.าที่
1.2 วัตถุประสงคของปPญหาพิเศษ
1) โปรแกรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใช.งานได.และสนับสนุนการ
ทำงานด.านประกันคุณภาพได.สมบูรณ 
2) ช>วยเหลือผู.รับผิดชอบทั้งระดับคณะและสาขาให.ค.นหา จัดเก็บเอกสารอ.างอิง
ตรวจสอบองค ประกอบเอกสาร สามารถทราบสถานะของเกณฑ มาตรฐานในปBจจุบันได. และยังจัดทำ
รายงานสรุปผลการประเมินได.อย>างสะดวก และรวดเร็วขึ้น
3) เพื่อช>วยให.คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถตรวจสอบ
ข.อมูลได.ง>าย และรวดเร็วขึ้น
1.3 ขอบเขตของปPญหาพิเศษ
1) จัดทำเพื่อสนับสนุนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล.าเจ.าคุณทหารลาดกระบัง
2) รองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร ไฟร ฟอกซ  (Firefox)
3) จัดทำฐานข.อมูลเพื่อจัดเก็บข.อมูลและรวบรวมเอกสารอ.างอิงสำหรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.าเจ.าคุณทหารลาดกระบัง
1.4 ประโยชนที่คาดว#าจะไดรับ
1) โปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนำไปสนับสนุนให.งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสนับสนุนการทำงาน ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
· ช>วยในการรวบรวมข.อมูลสำ หรับการประเมิน เพราะข.อมูลแบ>งตาม
หมวดหมู>และจัดอย>างเปCนระบบ
· ช>วยลดเวลาและขั้นตอนในการจัดทำแบบประเมิน
3
· ช>วยลดเวลาในการตรวจสอบเอกสารสำหรับการประเมิน
· จัดทำรายงานสรุปผลได.สะดวกมากยิ่งขึ้น
ผูประเมิน
· ช>วยทำให.ผู.ประเมินสามารถประเมินได.ง>าย เพราะสามารถดูเอกสารอ.างอิง
ได.ล>วงหน.า
· ทำให.ลดระยะเวลาในการประเมิน
2) ป;องกันการสูญหายของเอกสาร เนื่องจากเอกสารถูกจัดเก็บในฐานข.อมูล
3) สามารถเก็บประวัติการประเมิน และติดตามการดำเนินงานได.อย>างครบถ.วน
เนื่องจากมีการตรวจสอบสถานะของเกณฑ การประเมิน ว>าเกณฑ การประเมินใดบ.างที่ยังไม>พร.อมรับ
การประเมิน
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ศึกษาขั้นตอนการทำงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) นำข.อมูลที่ได.มาวิเคราะห  และกำหนดขอบเขตของงาน
3) ศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข.องกับงานที่วางแผนไว.
4) ออกแบบโปรแกรมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
5) สร.างโปรแกรม
6) ทดสอบการทำงาน และแก.ไขข.อบกพร>องของโปรแกรม
7) จัดทำคู>มือการใช.งานโปรแกรมสำหรับผู.ใช.งาน และผู.พัฒนา
8) นำโปรแกรมที่ได.ไปติดตั้ง และใช.งานจริง
1.6 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทำปPญหาพิเศษ
1) เครื่องคอมพิวเตอร ส>วนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร แม>ข>าย
2) ฮาร ดดิสก  และอุปกรณ ต>อพ>วง
3) เครื่องพิมพ 
4) ซอฟต แวร ที่มีความเกี่ยวข.องกับการพัฒนาระบบ ได.แก> ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการ
ฐานข.อมูล โปรแกรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตัวแปรภาษา Hypertext Preprocessor (PHP)
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก