lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การสร้างเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสร้างเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดหมู่ โครงงานแอพพลิเคชั่นมือถือ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานได้รับการสนับสนุนจาก ส่งเสริมสุขภาพชีวิต ภายใต้แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ มาตั้งแต่ปี 2547 โดยในระยะที่ผ่านมาดาเนินงานเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงด้านสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับการประกอบอาชีพ และเป็นประชาชนกลุ่มชายขอบภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีที่มีการแข่งขันมากขึ้น และกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของสังคม ในขณะที่ระบบโครงสร้างกลไก ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านนโยบายและกฎหมาย ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับกับขนาดและความซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ทางแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้มีการจัดตั้งให้ทางเทศบาลตาบลบ้านกลาง เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน ในครั้งนี้ทั้งหมด 3 อาเภอด้วยกัน ประกอบด้วย อาเภอเมืองได้แก่ เทศบาลเมืองลาพูน เทศบาลตาบลต้นธง เทศบาลตาบลริมปิง เทศบาลตาบลเหมืองง่า เทศบาลประตูป่า เทศบาลตาบลบ้านกลาง เทศบาลมะเขือแจ้ อาเภอบ้านธิได้แก่ เทศบาลบ้านธิ อาเภอแม่ทาได้แก่ เทศบาลตาบลทากาศเหนือ เทศบาลตาบลทาสบเส้า เป็นต้น โดยจะมีรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มอาชีพหาของป่า กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อย กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเศษไม้ กลุ่มค้าไม้เก่า กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งหมด 10 เทศบาล โดยมีการทาสัญญาระหว่างแผนงานหลัก กับศูนย์ประสานงานเครือข่ายเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 6 งวด ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดาเนินกิจกรรมจานวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
เนื่องจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน เป็นศูนย์กลางที่คอยประสานงานให้กับทุกพื้นที่ในเครือข่าย ทาให้ทางศูนย์ประสบปัญหาในการรับส่ง กระจายข้อมูล
2
ข่าวสาร อาทิ การแจ้งประชุมพร้อมด้วยวาระการประชุม ซึ่งแต่เดิมจะใช้การส่งแฟกซ์ ส่งจดหมาย และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่ทาให้แต่ละพื้นที่ที่อยู่ห่างใกล้กันได้รับข้อมูลที่เป็นไปได้ช้า และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยาก ทาให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน ตระหนักถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกระแสของโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อการตามทันกระแสของเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง การทางานในสังคมปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยา และถูกต้อง ล้วนแล้วแต่มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการรายงาน ส่งผลทาให้การพัฒนาขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมต่อไป ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน จึงได้จัดทาเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังแต่ละพื้นที่รวม 10 พื้นที่ และผู้ที่สนใจที่จะต้องการศึกษาโครงการ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องการศึกษาดูงานตามมา (วิเชียร ดอนชาไพร, 2554)
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อสร้างเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่องค์กร
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานธุรการขององค์กร
3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ศึกษาถึงการดาเนินงานขององค์กร เพื่อทาการออกแบบโครงสร้างลักษณะของเว็บไซต์
3.2 เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร เพื่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4. แผนดาเนินการ
4.1 แผนดาเนินการ และวิธีการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้
4.1.1 ศึกษาระบบงานปัจจุบันของโครงการ
3
4.1.2 วิเคราะห์ระบบ เพื่อศึกษาหารูปแบบของเว็บไซต์ที่โครงการต้องการ พิจารณาขอบเขตของรูปแบบการให้บริการเว็บไซต์และตัดสินใจเกี่ยวกับระบบที่ต้องการ
4.1.3 ออกแบบเว็บไซต์ โดยการออกแบบหน้าเว็บเพจให้สอดคล้องกับงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1.4 ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
4.1.5 ศึกษาข้อมูลและติดตั้งระบบและทดลองใช้งานเว็บไซต์
4.1.6 พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการพื้นฐานที่ได้ระบุพร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับเครื่องบริการเว็บไซต์จากผู้ให้บริการ
4.1.7 ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของเว็บไซต์
4.1.8 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ทาให้คณะทางาน หรือผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วยความรวดเร็วถูกต้อง
5.2 มีเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ
5.3 ทาให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังแต่ละพื้นที่ได้
5.4 ได้เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver, PHP, MySQL
5.5 ได้เรียนรู้หลักการทางานและกระบวนการออกแบบระบบฐานข้อมูล
5.6 ได้เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์
6. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
6.1 ด้านฮาร์ดแวร์ ( Hardware )
6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) รุ่นแบบ อินเทล คอร์ ทู ดูโอ (Intel Core2 Duo) ความถี่ 2.93 GHz
4
 หน่วยความจาเข้าถึงโดยสุ่ม หรือหน่วยความจาชั่วคราว (Random Access Memory: RAM) ขนาด 2 GB
 ฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk) ความจุขนาด 160 GB
6.1.2 โมเด็มเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6.1.3 แฮนดี้ไดร์ฟ (Handy Drive) ความจุขนาด 2 GB
6.1.4 เครื่องพิมพ์
6.2 ด้านซอฟท์แวร์ ( Software )
6.2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) วินโดวส์ เอ๊กซ์พี (Windows XP)
6.2.2 โปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีเวอร์ รุ่น ซีเอส4 (Adobe Macromedia Dreamweaver CS4)
6.2.3 โปรแกรมโฟโต้ชอป รุ่น ซีเอส4 (Adobe Photoshop CS4)
6.2.4 โปรแกรมแอ๊ปเซิร์ฟ-วิน 32 รุ่น 2.5.10 (Appserv-win 32-2.5.10)
6.2.5 โปรแกรมมายเอสคิวแอล รุ่น 4.0 (MySQL 4.0)
6.2.6 โปรแกรมพีเอชพี มายแอดมิน เวอร์ชั่น 2.5.7 (PhpMyAdmin V.2.5.7)
6.2.7 โปรแกรมมายเอสคิวแอลฟรอนท์ เวอร์ชั่น 3.2 (MySQL Front V.32)
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก