lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์

คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์
คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์ thumbnail 1คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์ thumbnail 2คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์ thumbnail 3คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์ thumbnail 4คำนวณภาษีบนแอนดรอยด์ thumbnail 5
หมวดหมู่ โครงงานแอพพลิเคชั่นมือถือ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1 บทนำ
บทนี้เป็นกำรกล่ำวถึงควำมเป็นมำของโครงงำนคำนวณภำษีบนแอนดรอยด์ รวมไปถึง วัตถุประสงค์ของโครงงำน ขอบเขตของโครงงำน และขั้นตอนกำรดำเนินงำนของโครงงำนรวมทั้ง รำยละเอียดของโครงงำน
1.1 ควำมเป็นมำ กำรเสียภำษีเป็นหน้ำที่ที่ประชำชนผู้มีเงินได้ทุกคนพึงต้องปฏิบัติในฐำนะที่เป็นพลเมืองของประเทศชำติที่มีควำมรับผิดชอบคนหนึ่ง นอกจำกบุคคลธรรมดำทั่วไปมีหน้ำที่ต้องไปเสียภำษีแล้ว องค์กรทำงธุรกิจก็มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเช่นเดียวกัน แต่จะมีควำมซับซ้อนในแง่ของรำยละเอียดเนื้อหำที่เพิ่มมำกขึ้นจำกบุคคลธรรมดำ เงินที่เรียกเก็บจำกประชำชนเพื่อนำไปพัฒนำประเทศ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ ภำษีทำงตรง เป็นภำษีที่เก็บจำกประชำชนที่มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพและภำษีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรทำงกำรค้ำ บริกำร และอุตสำหกรรม และภำษีทำงอ้อม เป็นภำษีที่เก็บจำกประชำชนเมื่อซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำงๆที่เรียกกันอีกอย่ำงหนึ่งว่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งประชำชนทุกคนจำเป็นที่จะต้องเสียภำษีเพรำะประโยชน์ของกำรเสียภำษีจะกลับมำตอบแทน ดังนั้นโปรแกรมคำนวณภำษีเป็นเครื่องมือช่วยในกำรคำนวณที่ทุกคนสำมำรถคำนวณภำษีได้ด้วยตัวเอง ทำให้เรำสำมำรถวำงแผนได้สะดวกในทุกๆ สถำนที่ และมีประสิทธิภำพ เป็นระบบที่ช่วยวำงแผนกำรด้ำนกำรเงินในอนำคต สำมำรถคำนวณกำรจ่ำยภำษีในแต่ละปีได้
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อพัฒนำโปรแกรมคำนวณภำษีให้สำมำรถคำนวณภำษีตำมที่กรมสรรพำกรจัดเก็บ
1.2.2 เพื่อพัฒนำซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติกำร Android บนโทรศัพท์มือถือให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น และ เป็นแนวทำงเลือกใหม่ให้แก่ผู้ใช้ 1.2.3 เพื่อให้เกิดกำรตระหนักในกำรเสียภำษีที่คนมีเงินได้ทุกคนต้องจ่ำย
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก