lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์

ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ thumbnail 1ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ thumbnail 2ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ thumbnail 3ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ thumbnail 4ระบบข้อมูลบุคลากรและข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ thumbnail 5
หมวดหมู่ โครงงานแอพพลิเคชั่นมือถือ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ขอบเขตโครงการ

ดดดดดดด1  ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin)

ดดดดดดดดดดดดดด1)  สามารถจัดการข้อมูลประวัติบุคลากร ดังนี้

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด1.1)  ประวัติส่วนตัว

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ชื่อและนามสกุล

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ที่อยู่

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  วันเดือนปีเกิด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เบอร์โทรศัพท์

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  อีเมล์

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด1.2)  ประเภทบุคลากร

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ประเภทข้าราชการครู

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ประเภทข้าราชการพลเรือน

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด1.3)  ตำแหน่งของบุคลากร

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ผู้อำนวยการ

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  รองผู้อำนวยการ

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  หัวหน้าฝ่าย

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ครูผู้สอน

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ครูพิเศษ

ดดดดดดดดดดดดดด2)  สามารถบันทึกประวัติการศึกษาของบุคลากรได้

ดดดดดดดดดดดดดด3)  สามารถจัดการข้อมูลในส่วนผลงานของบุคลากรได้

ดดดดดดดดดดดดดด4)  สามารถจัดการข้อมูลไปราชการของบุคลากรได้

ดดดดดดดดดดดดดด5)  สามารถจัดการข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรได้

ดดดดดดดดดดดดดด6)  สามารถสรุปข้อมูลบุคลากรโดยแจกแจงเป็นจำนวนตัวเลขและแผนภูมิได้

                                              ดังนี้

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามฝ่ายและหน่วยงาน

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรที่ตามวุฒิการศึกษา

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรตามตำแหน่ง

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปการไปราชการตามรายปีได้

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนผลงานของบุคลากรตามรายปีได้

ดดดดดดดดดดดดดด7)  สามารถกำหนดสิทธิการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรได้

ดดดดดดดดดดดดดด8)  สามารถจัดการข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรได้

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)

ดดดดดดดใ2  ส่วนของผู้ใช้งาน (User)

ดดดดดดดดดดดดดด1)  สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้บางส่วน

ดดดดดดดดดดดดดด2)  สามารถอัพโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf .doc และ .ppt ได้

ดดดดดดดดดดดดดด3)  สามารถกำหนดสิทธิการเผยแพร่ผลงานของผู้ใช้ได้

ดดดดดดดดดดดดดด4)  สามารถจัดการผลงานของผู้ใช้ได้

ดดดดดดดดดดดดดด5)  สามารถจัดการงานวิจัยของผู้ใช้ได้

ดดดดดดดดดดดดดด6)  สามารถค้นหาบุคลากรจากชื่อได้

ดดดดดดดดดดดดดด7)  สามารถแสดงข้อมูลบุคลากรได้บางส่วน เช่น ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน

ดดดดดดดดดดดดดด7)  ผลงาน เป็นต้น

ดดดดดดดดดดดดดด8)  สามารถสรุปข้อมูลบุคลากรโดยแจกแจงเป็นจำนวนตัวเลขและแผนภูมิได้

ดดดดดดดดดดดดดด7)  ดังนี้

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรแยกตามฝ่ายและหน่วยงาน

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรที่ตามวุฒิการศึกษา

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนบุคลากรตามตำแหน่ง

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปการไปราชการตามรายปีได้

 

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด-  สรุปจำนวนผลงานของบุคลากรตามรายปีได้

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

กกกกกกกกกกกดดด-  โปรแกรมแอพเซิร์ฟ (Appserv 2.5.10) จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องแม่ข่าย

กกกกกกกกกกกดดด-  โปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ Macromedia Dreamweaver ใช้ในการสร้างโปรแกรม

กกกกกกกกกกกดดด-  โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมินดาต้าเบส phpMyAdmin ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บเพจ

กกกกกกกกกกกดดด-  โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ชอป Adobe Photoshop 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก