lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก thumbnail 1ระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก thumbnail 2
หมวดหมู่ โครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2542 ผู้ขอจัดตั้ง พระครูสุธีวรสาร เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทาหนังสือขอจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง) ในวัดหนองสรวง ตาบลหนองสรวง
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ 2542 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง) ในวัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2542 ผู้อานวยการ 1 คน คือ
พระครูสุธีวรสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน คือ
1 สวย ศรีคงเพชร
2.สมบัติ ดีรักษา
3.สุบรรณ อาภวา
4.สุเนตร ภูเดชดี
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวงได้โอนมาอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตาบลหนองสรวง มีเด็กทั้งหมด 67 คน
ครูผู้ดูแลเด็กปัจจุบัน
1.นางสาวพิกุล มาตรา (ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง)
2.นาวงสาวจันทร์ศรี คาชูราษฎร์
3.นางสาวเบญจภรณ์ มาตรา
งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสรวง ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความล่าช้าและไม่มีความเป็นระเบียบในการทางานและที่สาคัญยังก่อเกิดปัญหาในการใช้ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลยังยังใช้ระบบงานที่เป็นการจดบันทึก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจาก
2
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีความทันสมัยในการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานภายในองค์กร ทาให้เกิดความผิดพลาดได้
กล่าวคือ ระบบบิหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมที่เป็นอยู่หรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ข้อมูลระเบียนประวัตินักเรียน และรวมถึงการเช็คเวลามาเรียนของนักเรียน เป็นต้น เกิดปัญหาข้อมูลบางส่วนสูญหายและข้อมูลขาดระบบระเบียบ ทาให้เวลาตรวจสอบข้อมูลในแต่ละครั้งใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูล และยังส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจานวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดังที่ได้กล่าวข้างต้น และได้มีการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการนระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดปัญหาการเรียกดูหรือค้นหาข้อมูลแต่ละครั้ง และการจัดเก็บข้อมูลให้มีระบบระเบียบเพิ่มมากขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.2 เพื่อแสดงผลของข้อมูลตามรายการต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องการ มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
1.2.3 เพื่อลดความซ้าซ้อนและข้อผิดพลาดในกระบวนงานต่างๆ
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระบบการทางานได้บน Windows Based Application ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตการทางานดังนี้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สามารถทางานในฟังก์ชันต่างๆได้ดังนี้
1.ระบบ Log-in
- สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
- สามารถบันทึก ลบ แก้ไขข้อมูลได้
3
- สามารถดูข้อมูลได้
2.ระบบการสมัคเรียน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการสมัครเรียนได้
- สามารถค้นหาข้อมูลการสมัครเรียนได้ในภายหลัง
- สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนได้
3. ระบบการรายงานตัว
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการรายงานตัวของนักเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียนได้
4. ระบบบันทึกการมาเรียน-เลิกเรียน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนได้
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการกลับบ้านของนักเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนได้
5. ระบบการทากิจกรรมประจาวัน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการทากิจกรรมของนักเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้
6. ระบบการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้
7. ระบบการตรวจสุขภาพ
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียนได้
- สามารถค้นหาข้อมูลของนักเรียนได้
- สามารถคานวณน้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนได้
8. ระบบลาของนักเรียน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการลาของนักเรียนได้
- สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้
9. ระบบทะเบียนนักเรียน
- สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้
10. ระบบระเบียนประวัตินักเรียน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลระเบียนประวัติของนักเรียนได้
4
- สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้
11. ระบบจัดการครู
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลครูได้
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลลงเวลาเข้าทางานของครูได้
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลลงเวลาเลิกงานของครูได้
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลการลางานของครูได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลครูได้
12. ระบบตารางกิจกรรมนักเรียน
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลตารางกิจกรรมของนักเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการเรียนได้
- สามารถตรวจสอบข้อมูลห้องเรียนได้
13. ระบบประเมินพัฒนาการเด็ก
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนได้
- สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้
- สามารถคานวณการผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ได้
14. ระบบปฏิทินการศึกษา
- สามารถ บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลปฏิทินการศึกษาได้
-สามารถตรวจดูปฏิทินการศึกษาได้
15. ออกรายงาน
- รายงานข้อมูลการสมัครเรียน
- รายงานข้อมูลการรายงานตัว
- รายงานข้อมูลบันทึกการมาเรียน-เลิกเรียน
- รายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพ
- รายงานข้อมูลการลาของนักเรียน
- รายงานข้อมูลการลางานของครู
- รายงานข้อมูลการทางานของครู
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1.4.1 Hardware
1.4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง คือ Lenovo G470
5
1.4.1.2 Printer จานวน 1 เครื่อง
1.4.2 Software
1.4.2.1 Microsoft Windows 7 Ultimate
1.4.2.2 Microsoft SQL Server 2005 สาหรับใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
1.4.2.3 Microsoft Visual Studio 2008 Professional Editionสาหรับพัฒนาระบบ
1.4.2.4 Crystal Report 11.0 สาหรับออกรายงานต่างๆ
1.4.2.5 Microsoft Word สาหรับจัดทาเอกสารและรายงานต่างๆ
1.5 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1.5.1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.2 กาหนดปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ และกาหนดวัตถุประสงค์
1.5.3 เก็บรวบรวมความต้องการ
1.5.4 วิเคราะห์ความต้องการ
1.5.5ออกแบบระบบงาน
1.5.6 พัฒนาระบบ
1.5.7 ทดสอบระบบและบารุงรักษา (ปรับปรุงระบบ)
1.5.8 จัดทาเอกสาร
1.5.9 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมกา
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก