lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

e-learning วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

e-learning วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
หมวดหมู่ โครงงานฐานข้อมูล
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
1.1.1ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าขอนยาง ตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกันทรวิชัย ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2535 ตามหนังสือที่ ศธ. 7856/36396 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนจานวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนได้แต่งตั้งนายไพบูลย์ นามเชียงใต้ อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนกันทรวิชัย เป็นผู้ประสานงานสาขา
สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันเป็นป่าโคกสาธารณะหนองไผ่ โดยสภาตาบลท่าขอนยางได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจานวน 49 ไร่ 1 ห้อง 70 ตารางวา ในปีแรกโรงเรียนมีอาคารชั่วคราวหลังคามุงสังกะสี จานวน 3 ห้องเรียน จัดเป็น ห้องทางานของครู 1 ห้อง มี ครู – อาจารย์มาช่วยสอนที่โรงเรียนสาขาจานวน 9 คน โดยผลัดเปลี่ยนกันมาสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเปิดทาการสอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวได้รับบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา และชาวบ้าน รวมทั้งครูอาจารย์ ในภาคเรียนที่ 1/2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินหมวดค่าจ้างเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครู จานวน 2 อัตรา ตาแหน่งนักการภารโรงจานวน 1 อัตรา
ต่อมาในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 4 ห้องเรียน ได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติมอาคารเรียนที่มีอยู่เดิมเป็น 5 ห้องเรียน และก่อสร้างอาคารชั่วคราวเป็นห้องพักครูและห้องพัสดุอีก 1 หลัง จานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้เงินบริจาคและเงินอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2536 มีครู – อาจารย์ มาช่วยสอนจากโรงเรียนกันทรวิชัย จานวน 7 คน
2
ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติมหลังที่ 3 เพื่อใช้เป็นห้องพักครู ห้องพลศึกษา และห้องประชุม มีครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน ครูประจาการ 2 คน มีครู – อาจารย์จากโรงเรียนกันทรวิชัยมาช่วยสอน 6 คน
ต่อมาปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ในวันที่ 23 มีนาคม 2538 และให้เปิดดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณและอื่นๆ ของโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม จึงมีคาสั่งให้ นายบวร สุวรรณธาดา ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรวิชัยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อีกตาแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2538
วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายไพบูลย์ นามเชียงใต้ ตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
วันที่ 19 ธันวาคม 2545 กรมสามัญได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายสมคิด บัวทัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
วันที่ 22 มกราคม 2546 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ นายสุภีร์ ค่ายหนองสวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี และสารสนเทศต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เช่น เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงทาให้คนทั่วไปได้ให้ความสาคัญในด้านของข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยแหล่งข้อมูลต่างๆ ก็ได้มาจากหลายๆแหล่งซึ่งแหล่งข้อมูลหนึ่งที่บุคคลโดยทั่วไปให้ความสนใจนั่นก็คือ อินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในทุกหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้น แม้แต่การศึกษาก็มีรูปแบบหรือวิธีการในการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น มีสิ่งอานวยความสะดวกในการสอนที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
ด้วยเหตุผลนี้ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขึ้นมา โดยนาเอาระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่ออานวยความสะดวกในด้านต่างๆสาหรับบุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเรียนในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งผู้ศึกษาได้นาเนื้อหาในหมวดวิชาชีววิทยา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นี้ จึงเป็นสิ่งอานวยความสะดวกอีกทางหนึ่งสาหรับผู้ที่ศึกษาและผู้ที่สนใจนาไปใช้ในการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือนาไปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆโดยทางผู้ศึกษาได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมในแต่ละวิชามากที่สุด ซึ่งผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก โดยผ่านระบบเครือข่าย
3
อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้กลุ่มเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านอื่น หันมาใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในด้านการศึกษากันมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อจัดทาระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนท่าขอนยาง พิทยาคม
1.2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
1.2.3 เพื่อเป็นสื่อให้ทบทวนเนื้อหาชีววิทยา
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม เป็นระบบการทางานที่สามารถใช้ทางานได้บน Web Based Application ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของการออกแบบ และพัฒนางานไว้ดังนี้ ดังนี้
1.3.1 ระบบลงทะเบียน
1.3.2 ระบบการเข้าเรียน
1.3.3 ระบบการจัดการบทเรียน
1.3.4 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
1.3.5 ระบบจัดการประกาศข่าวชีววิทยา
1.3.6 ระบบออกรายงานของผู้เรียน
1.3.7 ระบบจัดการเมนู
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิชาชีววิทยา สามารถแบ่งสิทธิ์การทางานให้กับผู้ใช้ได้ 3 ระดับคือ ระดับผู้ดูแลระบบ ระดับอาจารย์ และระดับผู้เรียน ดังนี้
1.3.8 ระดับผู้ดูแลระบบ สามารถทางานในฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.3.8.1ระบบจัดการเมนู
1.3.8.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เมนูได้
1.3.8.1 ระบบลงทะเบียนเรียน
1.3.8.1.1สามารถลงทะเบียนในระดับอาจารย์ได้
1.3.8.2 ระบบจัดการบทเรียน
4
1.3.8.2.1ระดับผู้ดูแลระบบสามารถทาการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, สื่อมัลติมีเดีย เข้าระบบได้
1.3.8.2.2 สามารถลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆที่ทาการเพิ่มเข้าไปได้
1.3.8.2.3 สามารถจัดการบทเรียนในระดับอาจารย์ได้
1.3.9.3 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
1.3.8.3.1สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ได้
1.3.9.4 ระบบจัดการข่าวชีววิทยา แก้ไข ข่าวBioได้
1.3.8.4.1สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวBioได้
1.3.9.5 ระบบออกรายงาน
1.3.8.5.1 สามารถออกรายงานของผู้เรียนได้
1.3.9 ระดับอาจารย์ สามารถทางานในฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.3.9.1 ระบบลงทะเบียนเรียน
1.3.9.1.1สามารถลงทะเบียนในระดับอาจารย์ได้
1.3.9.2 ระบบจัดการบทเรียน
1.3.9.2.1ระดับอาจารย์สามารถทาการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, สื่อมัลติมีเดีย เข้าระบบได้
1.3.9.2.2 สามารถลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆที่ทาการเพิ่มเข้าไปได้
1.3.9.2.3 สามารถจัดการบทเรียนในระดับอาจารย์ได้
1.3.9.3 ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
1.3.9.3.1สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ได้
1.3.9.4 ระบบจัดการข่าวชีววิทยา แก้ไข ข่าวBioได้
1.3.9.4.1สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวBioได้
1.3.9.5 ระบบออกรายงาน
1.3.9.5.1 สามารถออกรายงานของผู้เรียนได้
1.3.10 ระดับผู้เรียน สามารถทางานในฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.3.10.1 ระบบลงทะเบียนเรียน
1.3.10.1.1สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ในระดับผู้เรียนได้
1.3.10.2 ระบบการเข้าเรียน
1.3.10.2 เมื่อเข้าระบบบุคคลทั่วไปแล้วสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยาได้
5
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1.4.1 ฮาร์ดแวร์
1.4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง ดังรายละเอียดดังนี้
(1) - AMD Core(TM) 2 DUO CPU 2.3 GHz 1 GB of RAM
- Hard disk 200 GB
(2) - Intel(R) Pentium(R) Dual CPU 2.16 GHz 1 GB of RAM
- Hard disk 200 GB
1.4.1.2 Flash Drive จานวน 2 ตัว
1.4.2 ซอฟต์แวร์
1.4.2.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 2002 Pack 3
1.4.2.2 ระบบปฏิบัติการ Microsoft 7
1.4.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 สาหรับตกแต่งรูปภาพ
1.4.2.4 โปรแกรม Adobe Flash CS3 สาหรับทาแอนิเมชั่น ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
1.4.2.5 โปรแกรม Micromedia Dream Weaver 8 สาหรับสร้างเว็บไซต์
1.4.2.6 Apache สาหรับจาลองเครื่องให้เป็น Web Server
1.4.27 phpMyadmin เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySql โดยเฉพาะ
1.4.2.8 โปรแกรม FastStone Capture สาหรับบันทึกวีดีโอและบันทึกเสียง
1.5 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1.5.1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.2 รวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้ประกอบการพัฒนาระบบ
1.5.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.5.4 พัฒนาระบบ
1.5.5 ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด
1.5.6 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
1.5.7 จัดทาคู่มือ
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก