lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การจัดทาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ

การจัดทาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ
การจัดทาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ thumbnail 1การจัดทาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ thumbnail 2การจัดทาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ thumbnail 3การจัดทาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ thumbnail 4
หมวดหมู่ โครงงานฐานข้อมูล
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหาที่นาไปสู่การค้นคว้าอิสระ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและเข้ามามีบทบาทสาคัญในการทากิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์ มากมายไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาและรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึง ความจาเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาธุรกิจที่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้เกิดขึ้นแก่กระบวนการทางานต่าง ๆนั่นเอง
ข้อมูลสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในทุกธุรกิจทาให้กิจการสามารถควบคุมสินค้าได้เป็นอย่างดี องค์กรใดที่มีการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้องค์กรนั้นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว สามารถแก้ไข้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ในทางกลับกัน ถ้าองค์กรใดที่ขาดการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ ไม่มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จะทาให้องค์กรนั้นเติบโตได้ช้า แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด ทาให้เกิดข้อเสียเปรียบทางการค้าต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจได้
ห้างหุ้นส่วนจากัด พูนทวีพาหนะวัสดุก่อสร้าง (2009) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 222 ม.3 ถ. มหิดล
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ซึ่งเป็นร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง ใช้วิธีการตรวจนับสินค้าคงคลังโดยการสังเกตสต๊อกด้วยการนับและบันทึกกิจกรรมการรับเข้า-ขายออกของสินค้าด้วยการจดบันทึกซึ่งกระบวนการทางานดังกล่าว เป็นการทางานที่ขาดความแม่นยา อีกทั้งขาดความสะดวกรวดเร็ว ขาดข้อมูลที่เป็นในรูปของข้อมูลสารสนเทศ หรือ อยู่ในรูปของข้อมูลดิบ จึงทาให้การพิจารณาหรือตัดสินใจในกิจกรรมที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้น ยัง เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ง่าย อีกด้วย
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจการพัฒนาระบบที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานในเรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง เพื่อสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
2
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า , ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลผู้จาหน่าย, การขายออกของสินค้า รวมไปถึง การสั่งซื้อสินค้าเข้าเพื่อมาเก็บไว้ในสต๊อก
โดยสรุปแล้ว ปัญหาหลักของห้างหุ้นส่วนจากัด พูนทวีพาหนะวัสดุก่อสร้าง(2009) ที่นาไปสู่การศึกษาพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังมีดังนี้
1. เกิดความล่าช้าในการทางาน
2. เกิดการสูญหายของข้อมูล
3. การค้นหาข้อมูลทาได้ยากลาบาก
4. ตรวจสอบจานวนสินค้าคงคลังได้ยากและขาดความแม่นยาในการตรวจสอบสินค้า
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังของ ห้างหุ้นส่วนจากัด พูนทวีพาหนะวัสดุก่อสร้าง (2009) ให้อยู่ในรูปของข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานของทางร้านฯได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้นนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการสินค้าคงคลังของ ห้างหุ้นส่วนจากัด พูนทวีพาหนะวัสดุก่อสร้าง (2009) เท่านั้น ได้แก่ ข้อมูลสินค้าและประเภทสินค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการรับเข้าเบิกจ่ายของสินค้าคงคลังของกรณีศึกษา
1.4 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบเบื้องต้น
2.วิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นคว้าและการเก็บข้อมูล
3.ออกแบบระบบ
4.ทดสอบระบบ
5.จัดทาคู่มือการใช้ระบบและประเมินผลระบบ
3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. ลดระยะเวลาและกระบวนการในการทางานที่ไม่จาเป็นลง
2. ระบบฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล
3. สามารถช่วยลดปัญหาการซ้าซ้อน และที่จัดเก็บของข้อมูล
4. รายงานสรุปผลข้อมูล มีความถูกต้อง แม่นยา
1.6 นิยามศัพท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง กระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ประกอบด้วย เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สานักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ ร่วมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งระบบสาเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน และกระบวนการในการนาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข้างต้นมาใช้งานเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผล ตลอดจนแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารข้อมูลที่ได้จากการนาเอา ข้อมูลดิบ มาคานวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนาไปใช้งานได้ทันที
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดทาสารสนเทศ และการสนับสนุนสารสนเทศให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆภายในองค์การที่ต้องการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการสร้างสนเทศขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อหาความต้องการ (Requirement) ใหม่ๆ หรือความต้องการเพิ่มเติมของระบบสารสนเทศ
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก