lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 thumbnail 1การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 thumbnail 2การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 thumbnail 3การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 thumbnail 4
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1 บทนา
ในส่วนของบทนาจะกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนในการดาเนินงาน ประโยชน์ สถานที่ในการทาโครงงาน และสุดท้ายเป็นเครื่องมือที่จาเป็นเพื่อใช้ทาความเข้าใจเนื้อหาของโครงงานนี้
1.1 ชื่อโครงงาน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Development of Mathematics Instruction Package on Introduction
1.2 ความเป็นมา
ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกาหนดคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และแม้ว่าโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต่างก็ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ (Hardware) พร้อมซอฟต์แวร์ เพื่อใช้บริหารงานในหน่วยงานและเพื่อการเรียนการสอน แต่โรงเรียนเหล่านั้นก็พบปัญหาดังต่อไปนี้
1) ด้านครูผู้สอน พบว่า จานวนครูผู้สอนไม่เพียงพอหรือไม่มีจึงต้องส่งครูไปอบรมแล้วกลับมาสอน ดังนั้น ครูจึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์น้อยมาก ส่งผลให้การสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2) ด้านนักเรียน พบว่า ไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน คือ นักเรียนทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นค่อนข้างยาก การเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน ไม่อาจเรียนพร้อมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้ นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพื้นและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้เรียน
3) ด้านสื่อการเรียนการสอน คือ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นวัสดุ เช่น ซอฟต์แวร์ วีดิทัศน์เอกสารตารา ฯลฯ ซึ่งได้มาจากการจัดหา จัดซื้อ นาเสนอความรู้ได้ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา และ จุดประสงค์การเรียนรู้ ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ
สาหรับแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่าปัจจุบันวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านตัวเครื่อง (Hardware) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มี
Development of Mathematics Instruction Package on Introduction 2
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้จานวนมาก สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว รวมทั้งมีการใช้งานที่ง่ายมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีมีการบันทึกส่งถ่ายข้อมูลได้รวดเร็ว เช่น การบันทึกภาพและเสียงในรูป VCD หรือ DVD หรือ การส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย หากเราสามารถที่จะนาเทคโนโลยีดังกล่าว มาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นโดยการจัดทาเนื้อหาวิชา และกระบวนการสอนของผู้สอนให้อยู่ในรูปแบบ VCD หรือ DVD ก็จะทาให้เพิ่มโอกาสแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยผู้เรียนไม่จาเป็นต้องเข้ามานั่งเรียนภายในห้องเหมือนก่อนหรือไม่ต้องถือตาราเป็นเล่มในรูปแบบหนังสือ ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวทาให้เราสามารถที่จะเรียนเนื้อหาบทเรียนโดยผ่านระบบเครือข่าย (Online) หรือไม่ผ่านระบบเครือข่าย (Offline) ได้ด้วยตนเองไม่เลือกสถานที่และเวลา โดยผู้จัดทาได้ทาการสารวจ สอบถามข้อมูลจากโรงเรียนแล้วพบว่า เด็กยังมีความไม่เข้าใจในหน่วยการเรียนบางเรื่อง ซึ่งควรมีบทเรียนเสริม เป้าหมายที่สาคัญ คือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีความรู้เรื่องการคานวณได้มากขึ้น ทางผู้จัดทาโครงงานจึงมีความปรารถนาที่จะจัดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้น ช่วยการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน และยังทาให้สนุกสนานในการเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อนาเทคโนโลยีที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน
3. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์
4. ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทาความเข้าใจเนื้อหา
5. สามารถทบทวนบทเรียนได้เอง ก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้สนใจศึกษา
6. มีความสนุกสนานในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
1.4 ขอบเขตของโครงงาน
1. สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดอ้างอิงเนื้อและแบบฝึกหัดมาจากหนังสือเรียนตามหลักสูตร
2. มีระบบการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3. สามารถทาแบบทดสอบได้
4. สามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Internet Explorer ได้ทุกที่ทุกเวลา
5. สามารถประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก