lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบงานทะเบียนโรงเรียน

ระบบงานทะเบียนโรงเรียน
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ก็คงหนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง “อินเทอร์เน็ต” ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันแพร่หลายในหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้ทุกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กาลังเป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดสาหรับประเทศไทย และอาจจะพูดได้ว่า อินเทอร์เน็ตนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวงการคอมพิวเตอร์ที่สาคัญที่สุด การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จานวนมากเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสารที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล คนจากทั่วโลกแทบทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ สามารถสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีข้อจากัดทางเชื้อชาติ หรือศาสนา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอินเตอร์เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างมากมีความรวดเร็วสะดวกสบาย ฉะนั้นโรงเรียนจึงต้องมีความจาเป็นที่จะต้องมีระบบให้บริการการศึกษาขึ้น
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางในตัวมีที่อาเภอตั้งอยู่ที่ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 มีผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายชนะ เขจรแข มีจานวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 - 1,500 ปัจจุบันระบบเดิมของโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาเป็นระบบเว็บไซต์แบบธรรมดาไม่สามารถให้บริการการศึกษาได้ดีเท่าที่ควร จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีระบบการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์หรือระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนหรือว่าการติดต่อสื่อสารข่าวสารระหว่างนักเรียน,ผู้ที่สนใจกับทางโรงเรียน หรือการเก็บสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบที่เราจะ
2
พัฒนาขึ้นมาก็เป็นระบบที่จะอานวยความสะดวกสบายให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา อย่างเช่น ระบบทะเบียนเรียน ที่จะเป็นระบบให้บริการการศึกษาและช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นระบบที่จะพัฒนาให้กับโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ก็จะเป็นระบบบริการการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบให้มีความสะดวกสบายรวดเร็วยิ่งขึ้น และก็เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบ Web Application ของโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานในระบบที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
จัดทาระบบงานทะเบียนโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาแบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนเว็บไซต์ โดยมีความสามารถในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ บันทึกข้อมูลเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อจัดการระบบงานทะเบียนของโรงเรียน โดยที่มีระบบงานย่อยดังนี้
1.3.1 ระบบงานทะเบียน 1.3.1.1 นักเรียน, บุคลากร สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 1.3.1.2 อาจารย์ สามารถสอบข้อมูลและกรอกคะแนนให้กับนักเรียนได้ 1.3.1.3 ผู้ดูแลระบบ, ครูอาจารย์ ก) สามารถตรวจสอบรายละเอียดงานทะเบียนได้ ข) สามารถจัดการข้อมูลระบบงานทะเบียนได้ ค) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่างๆได้ ง) สามารถออกใบแสดงผลการเรียน,ใบรับรองต่างๆได้ จ) สามารถออกใบทรานสคริปได้
3
1.3.2 ระบบตารางเรียน, ตารางสอน 1.3.2.1 นักเรียน, อาจารย์ ก) ครูอาจารย์สามารถดูตารางสอนได้ ข) นักเรียนสามารถดูตารางเรียนได้ 1.3.2.2 ผู้ดูแลระบบ (ฝ่ายทะเบียน) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ตารางสอนผ่านระบบได้
1.3.3 ระบบผลการเรียน 1.3.3.1นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ 1.3.3.2 เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายวิชาการ) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบได้ 1.3.4 ระบบเลื่อนชั้น 1.3.4.1 นักเรียน, อาจารย์ ก) สามารถตรวจสอบการเลื่อนชั้นได้ 1.3.4.2 เจ้าหนี้ที่ฝ่ายวิชาการ ก) สามารถดูรายละเอียดชั้นเรียนได้ ข) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข การเลื่อนชั้นเรียนได้
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน 1.4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 1.4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) - CPU AMD Sempron 2.10 GHz - หน่วยความจาหลัก (RAM) 2 GB - หน่วยความจาสารอง (Hard disk) 250 GB - การ์ดแสดงผล (Graphics Card) ATI Random HD 3200 Memory 128 MB 1.4.1.2 เครื่องพิมพ์ (Printer) 1.4.1.3 กล้องดิจิตอล (Camera digital) 1.4.2 ซอฟแวร์ (Software)
4
1.4.2.1 Adode Dreamweaver Cs4 สาหรับเขียนโค้ดและดีไซน์หน้าเว็บเพจ 1.4.2.2 PHP ภาษาที่ใช้ในการเขียนคาสั่ง 1.4.2.3 Appserv 2.5.10 เป็นโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยๆ 4 โปรแกรม คือ 1.4.2.3.1 Apache 2.2.8 1.4.2.3.2 PHP 5.2.6 1.4.2.3.3 MySQL 5.0.51b 1.4.2.3.4 phpMyAdmin-2.10.3 1.4.2.4 โปรแกรมMicrosoft internet explorer 8.0 ,Firefox 3.6 ใช้สาหรับทดสอบ ผลเว็บเพจ 1.4.2.5 Photoscap 3.5 ใช้ในการตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ 1.4.2.6 Notepad ++ ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ดหรือคาสั่ง
1.5 ขั้นตอนในการดาเนินงาน 1.5.1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1.5.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้ในการประกอบการพัฒนาระบบ 1.5.2.1 วางแผนขั้นตอนในการทางานและศึกษาความเป็นไปได้ 1.5.2.2 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 1.5.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 1.5.3.1 ศึกษาปัญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม 1.5.3.2 นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นามาวิเคราะห์ 1.5.3.3 สร้างแบบจาลอง Logical Model 1.5.3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 1.5.3.5 แบบจาลองข้อมูล (ER-Diagram) 1.5.3.6 สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 1.5.3.7 นาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบระบบ 1.5.3.8 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
5
1.5.3.9 ออกแบบจอภาพ (User Interface) 1.5.3.10 ออกแบบรายงาน (Output Design) 1.5.4 ออกแบบโปรแกรม 1.5.5 พัฒนา – ทดสอบ 1.5.5.1 เขียนโปรแกรม 1.5.5.2 ทดสอบย่อย 1.5.5.3 ทดสอบรวม 1.5.5.4 ทดสอบติดตั้งระบบ 1.5.6 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 1.5.7 จัดทาเอกสาร
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก