lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบสื่อการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6

ระบบสื่อการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6
ระบบสื่อการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 thumbnail 1ระบบสื่อการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 thumbnail 2ระบบสื่อการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 thumbnail 3
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากE-leaningสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีถิ่นฐานกระจัดกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่มีข้อจากัด ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสของการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกันสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียนรู้ให้กว้างไกลขึ้น
E –learning จึงเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล(Distance Learning) ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นการเรียนการสอนเฉพาะผู้เรียนบางกลุ่ม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีพัฒนาการกว้างไกลยิ่งขึ้น และเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น ในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงการศึกษา L3 ซึ่งมาจากคาว่า Life Long Learning หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต ที่ทุกประเทศได้ตื่นตัว ในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในชาติเนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าการศึกษา ของประชากร เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่การศึกษาในระบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษาทุกๆรูปแบบ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อประกอบสัมมาชีพ ซึ่งสังคมปัจจุบันยอมรับกันว่า E-Learning สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ L3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการศึกษารูปแบบอื่นๆ เนื่องจากผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียนและไม่ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคนประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และ เทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้ E-Learning จึงมีบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบัน
2
1.2วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น 1.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 1.2.3 เพื่อเน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 1.2.4 เพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น 1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.3.1 นักเรียน 1.3.1.1 สามารถสมัครสมาชิกได้ 1.3.1.2 สามารถดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอประกอบการเรียนได้ 1.3.1.3 สามารถทาแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 1.3.1.4 สามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ 1.3.1.5 สามารถอัพโหลดการบ้านส่งได้ 1.3.1.6 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 1.3.1.7 สามารถดูรายงานผลการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้ 1.3.1.8 สามารถดูรายงานผลการทดสอบได้ *หมายเหตุ จะแสดงผลคือ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 1.3.2 คุณครู 1.3.2.1 สามารถดูรายงานรายชื่อผู้สมัครระบบสื่อการเรียนการสอนได้ 1.3.2.2 สามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอประกอบการเรียนได้ 1.3.2.3 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข แบบฝึกหัด ข้อสอบได้ 1.3.2.4 สามารถ เพิ่มการบ้านให้นักเรียนได้ 1.3.2.5 สามารถดาวน์โหลดการบ้านที่นักเรียนส่งได้ 1.3.2.6 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 1.3.2.7 สามารถดูข้อมูลการติดต่อผู้ใช้ได้ 1.3.2.8 สามารถดูผลการเรียนของนักเรียนได้ (ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้น)
3
1.3.3 บุคคลทั่วไป 1.3.3.1สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บได้
1.3.4 ผู้ดูแลระบบ 1.3.4.1 สามารถ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของผู้ดูแลระบบ 1.3.4.2 สามารถดูและตรวจสอบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคุณครูได้ 1.3.4.3 สามารถดูและตรวจสอบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักเรียนได้ 1.3.4.4 สามารถดูและตรวจสอบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการติดต่อผู้ใช้ได้ 1.3.4.5 สามารถดูและตรวจสอบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการสมัครสมาชิกได้ 1.3.4.6 สามารถรับแจ้งปัญหาได้ 1.3.4.7 สามารถดูรายงานผลการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้ 1.3.4.8 สามารถดูรายชื่อผู้สมัครระบบสื่อการเรียนการสอนได้ 1.3.4.9 สามารถดูรายงานผลการสอบได้
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 1.4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีหรือโน้ตบุ๊ก 1.4.1.1 CPU ตั้งแต่ 2.0 GHz ขึ้นไป 1.4.1.1 RAM ตั้งแต่ 1.0 GHz ขึ้นไป 1.4.1.1 หัวอ่าน DVD-RW 1.4.2 ซอฟแวร์ ประกอบไปด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆดังนี้ 1.4.2.1 Edit plus 3 ใช้สาหรับ แก้ไขโค้ด 1.4.2.2 Macromedia Dreamweaver 8 ใช้สาหรับสร้างและบริหารเว็บไซต์ 1.4.2.3 Adobe Flash CS4 ใช้สาหรับสร้างภาพกราฟิก และภาพเคลื่อนไหวที่มีความสามารถในการตอบโต้กลับผู้เยี่ยมชมได้
1.4.2.4 Adobe Photoshop CS4 ใช้ในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพให้มีความสวยงาม
4
1.4.2.5 Microsoft office 2007 ใช้สาหรับจัดทารูปเล่ม
1.4.2.6 My SQL. ใช้สาหรับสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูล
1.5 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
ให้แบ่งการดาเนินงาน ตามวิธีของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.5.1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้)
1.5.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล
1.5.4 ออกแบบโปรแกรม
1.5.5 พัฒนา และ ทดสอบ
1.5.5.1 เขียนโปรแกรม
1.5.5.2 ทดสอบย่อย
1.5.5.3 ทดสอบรวม
1.5.5.4ทดสอบติดตั้งระบบ
1.5.6 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
1.5.7 จัดทาเอกสาร
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก