lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทาง สายตา

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทาง สายตา
สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทาง สายตา thumbnail 1สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทาง สายตา thumbnail 2สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทาง สายตา thumbnail 3
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1บทนำ
บทนี้เป-นบทที่จะกล!าวถึงความเป-นมาของโครงงานสื่อการเรียนรู
คณิตศาสตรสำหรับผู
พิการ
ทางสายตาวัตถุประสงคขอบเขตของงาน ขั้นตอนการทำงาน ประโยชนของโครงงานและเครื่องมือที่
จำเป-นต
องใช
เพื่อทำความเข
าใจเนื้อหาทางเทคนิคในบทอื่นต!อไป
1.1 ความเป>นมา
ในป5จจุบันจะเห็นได
ว!าการเรียนรู
ของผู
พิการทางสายตานั้นจะเป-นการเรียนรู
ที่ได
จากอาจารย
ผู
สอนในห
องเรียนเท!านั้น ซึ่งต
องใช
เวลาพอสมควรในการเรียนรู
บทเรียนและการจดจำในสิ่งที่ได
 
เรียนรู
 ดังนั้นเมื่ออยู!นอกเวลาการเรียนในรูปแบบโดยทั่วไปจึงไม!เอื้ออำนวยในการทบทวนบทเรียน
หรือการทำแบบฝxกหัดด
วยตนเองจึงทำให
พัฒนาการการเรียนรู
นั้นเป-นไปอย!างล!าช
าเพราะต
องมี
อาจารยในการสอนจากห
องเรียนเท!านั้นแต!ในสังคมป5จจุบันจะเห็นได
ว!าคอมพิวเตอรได
เข
ามามี
บทบาทมากขึ้นต!อมนุษยการเรียนรู
สำหรับผู
พิการทางสายตาจึงสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีนี้มา
ช!วยในการพัฒนาการเรียนรู
 
ผู
จัดทำจึงทำโครงงานสื่อการเรียนรู
คณิตศาสตรสำหรับผู
พิการทางสายตาโดยนำเอา
เทคโนโลยีทางด
านคอมพิวเตอรมาใช
เป-นสื่อกลางในการเรียนการสอนเพื่อเป-นการส!งเสริมทักษะ
เรียนรู
และส!งเสริมการเสริมสร
างจินตนาการให
กับผู
พิการทางสายตาโดยการใช
เสียงในการเป-นสื่อ
ช!วยอีกหนึ่งทาง
โดยมีรูปแบบการเรียนรู
คณิตศาสตรที่เอื้ออำนวยต!อผู
เรียนในการเรียนรู
มากที่สุดทั้งในส!วน
ของบทเรียนและแบบทดสอบ สำหรับเนื้อหาในการเรียนจะเป-นการเรียนรู
สำหรับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต
นในส!วนบทเรียนนั้นจะใช
สำหรับเรียนรู
วิธีการหลักการและทฤษฎีต!างๆของ
คณิตศาสตร ส!วนของแบบทดสอบนั้นจะใช
สำหรับวัดระดับความรู
ของผู
เรียนหรือเพื่อใช
วัดระดับ
ความเข
าใจของผู
เรียน ซึ่งโปรแกรมจะทำการรับข
อมูลผ!านทางคียบอรดและแสดงผลให
ผู
ใช
งานผ!าน
ทางเสียง
สือการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา 2
1.2 วัตถุประสงคCของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู
คณิตศาสตรเพื่อช!วยในการเรียนรู
ของผู
พิการทาง
สายตา
2. เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให
กับผู
พิการทางสายตาที่สนใจศึกษาคณิตศาสตร
3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู
บนเทคโนโลยีด
านคอมพิวเตอร
4. เป-นแนวทางในการพัฒนาการสร
างสื่อการเรียนรู
คณิตศาสตรสำหรับผู
พิการทางสายตาใน
รูปแบบอื่นๆต!อไป
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 PROJECT PREPARATION
• ศึกษาการใช
งานคอมพิวเตอรของผู
พิการทางสาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
และรายวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต
• กำหนดขอบเขตของโครงงาน
• ออกแบบบทเรียน แบบทดสอบ สคริปเสียงและ User Interface
• ทดลองใช
โปรแกรมAdobe Flash CS6 ในการสร
างโมเดลต
นแบบ
บทเรียน
1.3.2 PROJECT I
สร
างสื่อการเรียนรู
คณิตศาสตรสำหรับผู
พิการทางสายตาเบื้องต
• ส!วนของบทเรียน ระบบสามารถแสดงเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต
นตามหลักกระทรวงศึกษาธิการได
อย!างถูกต
อง โดย
เนื้อหาจะแบ!งออกเป-น 4 บทด
วยกัน ได
แก!
- จำนวนนับและตัวเลข
- การบวก ลบ คูณ หาร
- การชั่ง ตวง วัด
- เงิน
• ส!วนของแบบทดสอบ ทำการออกแบบโมเดลตัวอย!างในการทำงานของ
แบทดสอบ
• ทำการเชื่อมต!อการทำงานระหว!างการบรรยายด
วยเสียงและการบรรยาย
วยภาพ
สือการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา 3
• ทำการกำหนดการใช
คียบอรดในการทำงานภายในโปรแกรมการเรียนรู
 
1.3.3 PROJECT II
สร
างสื่อการเรียนรู
คณิตศาสตรสำหรับผู
พิการทางสายตาเบื้องต
• ส!วนของแบบทดสอบ ระบบสามารถแสดงบททดสอบที่มีโจทยหลาย
หลายและครอบคลุมทุกเนื้อหามีรายละเอียด ดังนี้
- แบบทดสอบจะแบ!งไปตามเนื้อหาบทเรียน มีบทละ 10 ข
- ลักษณะของแบบทดสอบคือแบบเลือกตอบโดยกา รทำ
แบบทดสอบทั้งหมดจะรับค!าผ!านทางคียบอรดและแสดงผลผ!าน
ทางเสียง
• เชื่อมโยงระบบการเรียนรู
ในส!วนของบทเรียน และแบบทดสอบให
เป-น
โปรแกรมการทำงานเดียวกัน
• ทดสอบการทำงานของโปรแกรมและทำการแก
ไขจุดบกพร!อง เพื่อให
 
โปรแกรมใช
งานง!ายที่สุด
1.4 ขั้นตอนในการดำเนินงาน
1. ศึกษาความต
องการในส!วนของวิชาคณิตศาสตรสำหรับผู
พิการทางสายตาในระดับ
ประถมศึกษาตอนต
2. ศึกษาเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข
องในการจัดทำโครงงาน
3. ออกแบบการทำงานทั้งหมดของระบบ
4. ออกแบบและสร
างบทเรียน
5. ออกแบบและสร
างแบบทดสอบ
6. ทดสอบการทำงานของระบบและแก
ไขการทำงานในส!วนที่มีป5ญหา
7. สรุปผลการทำงาน
8. จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและเอกสารในการนำเสนออาจารย
1.5 ประโยชนCที่คาดวาจะไดรับ
1. ผู
พิการทางสายตาที่สนใจในคณิตศาสตรสามารถเรียนรู
บทเรียนได
ดีขึ้น
2. เป-นสื่อกลางในการเรียนรู
ที่ง!าย และสะดวกต!อผู
พิการทางสายตา
3. ผู
พิการทางสายตาสามารถใช
งานโปรแกรมนี้ได
วยตนเอง
สือการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา 4
1.6 สถานที่ทำโครงงาน
องปฏิบัติการคอมพิวเตอร(ห
องโครงงาน) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
1.7 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
Hardware
• Notebook ASUS A43S Intel core i5-2410M CPU @ 2.30 GHz , RAM
4.00 GB
• หูฟ5ง
• ไมโครโฟน
Software
• Adobe Flash CS6
• Action Script 3.0
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก