lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา

สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา
สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา thumbnail 1สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา thumbnail 2สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา thumbnail 3สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา thumbnail 4สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับผู้พิการทางสายตา thumbnail 5
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1 บทนา
บทนี้เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของโครงงานระบบการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย เพื่อผู้พิการทางสายตาวัตถุประสงค์ขอบเขตของงานขั้นตอนการทำงานประโยชน์ของโครงงานเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาทางเทคนิคในบทอื่นต่อไป
1.1 ความเป็นมา เนื่องจากในปัจจุบันผู้พิการทางสายตาจะมีสิทธิ และเสรีภาพเหมือนกับคนอื่นก็ตาม แต่สำหรับคนพิการยังไม่เพียงพอ เพราะโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ตามสิทธิอย่างแท้จริงมีอยู่น้อยมาก เช่น กฎหมายจะให้สิทธิแก่คนพิการ ได้รับการศึกษาเหมือนคนอื่น ๆ แต่โอกาสที่คนพิการ จะได้เข้าถึงความรู้อย่างคนอื่น ๆ ยังมีไม่เพียงพอยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น คนพิการทางสายตาส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนเป็นหลัก ปัญหา คือ ผู้พิการทางสายตาจะไม่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองดีนัก และต้องใช้ความจำเพื่อจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนต่าง ๆ แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คนตาบอดจะเข้าถึงความรู้ได้ต้องใช้หนทางของตัวเองอยู่พอสมควร แต่การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่มีเครื่องมือ หรือ แบบฝึกหัดเพียงพอที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สามารถทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก วิชาหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้พิการทางสายตาก็ คือ วิชาภาษาไทย เพราะเป็นวิชาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงงาน ระบบสื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย เพื่อผู้พิการทางสายตาบนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย และเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้
3. เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้พิการทางสายตาที่สนใจศึกษาในระบบการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 โครงงาน 1
1. ส่วนของบทเรียนระบบสามารถแสดงเนื้อหาพื้นฐานวิชาภาษาไทย โดยเนื้อหาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่
- บทเรียนเรื่องลักษณะนาม
- บทเรียนเรื่องลักษณะการสะกดคำเบื้องต้น
- บทเรียนเรื่องไตรยางค์
การแสดงเนื้อหาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจะนำเสนอโดยใช้ข้อความที่เป็นตัวอักษร และเสียงพูดบรรยายควบคู่กันไป
2. ส่วนของแบบทดสอบ
- แบบทดสอบจะมีเนื้อหาไปตามบทเรียน และนอกเหนือจากบทเรียน
- ลักษณะของแบบทดสอบ คือ แบบเลือกตอบ
3. ส่วนของการทำงานทั้งหมดของระบบ
- การทำงานทั้งสองส่วน คือ บทเรียน และแบบทดสอบจะอยู่ในระบบเดียวกัน และเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ไม่ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ต
1.3.2 โครงงาน 2
1. ส่วนของบทเรียนระบบสามารถแสดงเนื้อหาพื้นฐานวิชาภาษาไทย โดยเนื้อหาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่
- บทเรียนเรื่องลักษณะนามเสริม (แบ่งเป็นหมวดหมู่)
- บทเรียนเรื่องลักษณะการสะกดคำเบื้องต้นเสริม (แบ่งเป็นหมวดหมู่)
- บทเรียนเรื่องไตรยางค์เสริม (แบ่งเป็นหมวดหมู่)
2. ส่วนของแบบทดสอบ
- แบบทดสอบจะมีเนื้อหาไปตามบทเรียน และนอกเหนือจากบทเรียน
ลักษณะแบบทดสอบ คือ แบบเลือกตอบหนึ่งแบบเลือกตอบ ตัวเลือก ก. ข. ค. และ ง.
3. ส่วนของการทำงานทั้งหมดของระบบ
- การทำงานทั้งสองส่วน คือ บทเรียน และแบบทดสอบจะอยู่ในระบบเดียวกัน และเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ไม่ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ต
- จัดทำแผ่นโปรแกรมสำเร็จรูป
สื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 3
1.4 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. ศึกษาความต้องการของข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงงานที่จะศึกษา
2. ศึกษาเทคโนโลยีระบบการทำงานของเครื่องมือในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียน
4. ออกแบบการทำงานสื่อการเรียนรู้
5. ออกแบบ และสร้างแบบทดสอบ
6. ทดสอบการทำงาน และแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด
7. สรุปผลการทำงาน
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถให้ผู้พิการเกิดการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ของโปรแกรมได้
2. ให้ผู้เรียนรู้นำความรู้ที่ได้จากสื่อการเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. สามารถให้ผู้ที่สนใจในโปรแกรมนำไปพัฒนาต่อไปได้
1.6 สถานที่ทาโครงงาน
หอพักนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80/1 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม
ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
Hardware
 Notebook Computer Intel (R) Core i3 CPU 350M
 ไมโครโฟน
 หูฟัง
 ลำโพง
Software
 Adobe Flash CS6 Version 6
 Adobe Photoshop CS6 Version 6
 Auducity Version 2.0.5
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก