lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียน

ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียน
ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียน thumbnail 1ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียน thumbnail 2
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดในด้านการนามาใช้งานในหน่วยงานต่างๆ เช่น ในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น และมีการนาอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้งาน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบ้านหัวช้าง ตาบลโนนสวรรค์ อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และทางโรงเรียนยังไม่มีเว็บไซต์ และไม่มีระบบสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทาให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ ทาให้การติดต่อข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่รับทราบอย่างทั่วถึง และยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ ทางโรงเรียนบ้านหัวช้าง จึงมีความต้องการที่จะจัดทาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทาจึงได้มองเห็นถึงความสาคัญและได้ขอความอนุญาตจากทางผู้บริหารของโรงเรียนบ้านหัวช้าง เพื่อความประสงค์ที่จะจัดทาเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหัวช้างขึ้นมา เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีแล้วในประจาวันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาและเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ที่สามารถทาให้การติดต่อข่าวสารกับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหรือประชาสัมพันธ์ข่าวและข้อมูลที่สาคัญได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตาบลโนนสวรรค์ อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
1.2.3 เพื่อสร้างฐานข้อมูลสาหรับการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างละเอียด
2
1.3 ขอบเขตของการดาเนินงาน
1.3.1 เว็บไซต์
1.3.1.1 ประวัติโรงเรียน
1.3.1.2 ข้อมูลทั่วไป
1.3.1.3 กิจกรรมและข่าวสารประชาสัมพันธ์
1.3.1.4 ผลงานนักเรียน
1.3.1.5 กระดานถาม – ตอบ
1.3.2 กลุ่มบุคคลทั่วไป
1.3.2.1 สามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนได้
1.3.2.2 สามารถเพิ่มข้อมูลกระดานถาม-ตอบได้
1.3.3 กลุ่มนักเรียน
1.3.3.1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
1.3.3.2 สามารถ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลนักเรียนได้
1.3.3.3 สามารถศึกษาข้อมูล บทเรียน (E-Learning) ได้
1.3.3.4 สามารถทาแบบทดสอบได้
1.3.4 กลุ่มครู-อาจารย์
1.3.4.1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
1.3.4.2 สามารถแก้ไข ค้นหา ข้อมูลครู-อาจารย์ได้
1.3.4.3 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลนักเรียนได้
1.3.4.4 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลบทเรียน (E-Learning) ได้
1.3.4.5 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลแบบทดสอบได้
1.3.5 กลุ่มผู้ดูแลระบบ
1.3.5.1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
1.3.5.2 จัดการข้อมูลครู-อาจารย์ได้
1.3.5.3 จัดการข้อมูลนักเรียนได้
1.3.5.4 จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ได้
1.3.5.5 จัดการข้อมูลห้องภาพกิจกรรมได้
3
1.3.5.6 จัดการข้อมูลบทเรียน (E-Learning) ได้
1.3.5.7 จัดการข้อมูลแบบทดสอบได้
1.3.5.8 จัดการข้อมูลกระดานถาม – ตอบได้
1.3.6 ระบบออกรายงานต่างๆ
1.3.6.1 สามารถแสดงรายงานข้อมูลครู-อาจารย์ได้
1.3.6.2 สามารถแสดงรายงานข้อมูลนักเรียนได้
1.3.6.3 สามารถแสดงรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ได้
1.3.6.4 สามารถแสดงรายงานข้อมูลห้องภาพกิจกรรมได้
1.3.6.5 สามารถแสดงรายงานข้อมูลบทเรียน (E-Learning) ได้
1.3.6.6 สามารถแสดงรายงานข้อมูลแบบทดสอบได้
1.3.6.7 สามารถแสดงรายงานข้อมูลกระดานถาม – ตอบได้
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1.4.1 ฮาร์ดแวร์
1.4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
1.4.1.2 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (Digital Camera) จานวน 1 เครื่อง
1.4.1.3 เครื่องพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง
1.4.2 ซอฟต์แวร์
1.4.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวช้าง
1.4.2.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ใช้ในการตกแต่งรูปเพื่อนามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวช้าง
1.4.2.3 โปรแกรม Adobe Flash CS3 ใช้ทาภาพเคลื่อนไหว
1.4.2.4 โปรแกรม Apache Web Server ใช้จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเซอร์ฟเวอร์
1.4.2.5 โปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่น 5.2.1 ขึ้นไป ใช้ทาให้เว็บที่เป็นไฟล์ PHP สามารถที่จะรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ทาการจาลองเป็นเครื่องเซอร์ฟเวอร์แล้วได้
4
1.4.2.6 โปรแกรม phpMyAdmin ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySql
1.4.2.7 ฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชั่น 5.0.27 ขึ้นไป ใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวช้าง
1.4.2.8 โปรแกรม Internet Explorer Browser ใช้ทดสอบการแสดงผลการทางานของระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวช้าง
1.4.2.9 โปรแกรม FTP ใช้ในการ Upload ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปยัง Host
1.5 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1.5.1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.2 รวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้ในการจัดทาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวช้าง
1.5.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
1.5.4 พัฒนา – ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหัวช้าง
1.5.5 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
1.5.6 จัดทาเอกสาร
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก