lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง
การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง thumbnail 1การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง thumbnail 2การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง thumbnail 3
หมวดหมู่ โครงงานอื่นๆ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในภาวะสังคมปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นตัวชี้บอกว่า ประเทศ
ไทยกำลังก้าวสู่ยุคสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากวงการศึกษาสนใจให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์งานต่างๆ มากขึ้น การบริหารธุรกิจของบริษัท
ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ในองค์การด้วยการเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำผลลัพธ์มาช่วยในการวางแผน
และช่วยในด้านการตัดสินใจ และยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กระบวนการทำงานต่าง
ๆ อีกด้วย
สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เพราะ
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถดำเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บ
รักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสีย
โอกาสในการนำเงินที่ใช้ไปกับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ก็อาจประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ (Out of stock)
สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่แข่งขัน และอาจต้องสูญเสีย
ลูกค้าไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิต
และการขายก็อาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ของผู้ประกอบการในการจัดการสินค้าคงคลังของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มาก หรือ
น้อยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบถึง
สภาพคล่องของธุรกิจได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คาร์เพ้นท์ เชียงใหม่ ได้เริ่มเปิ ดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2536
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 134/5 ถ.ทิพยเนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ดำเนินกิจการเป็ นร้าน
ประเภทขายสีสำหรับทำสีรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำสีรถยนต์ให้กับลูกค้าใน
2
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเดิมมีกระบวนการทำงาน คือ จะมีการตรวจ
นับสินค้าคงคลังโดยการนับและจดบันทึกลงในกระดาษ โดยที่กระดาษที่นำมาทำการจดบันทึกนั้น
ไม่มีรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่ชัดเจน แล้วเมื่อได้ผลจากการนับแล้ว หากพบว่าสินค้าใดใกล้หมด จึง
ทำการสั่งสินค้าเข้า และระยะเวลาสำหรับการตรงนับนั้น ไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งอาศัย
จากการมองว่าสินค้าเริ่มมีปริมาณลดลง จึงจะไปทำการตรวจนับ ซึ่งปัญหาที่พบคือ การลงรายการ
สินค้ามีความซับซ้อน หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของจำนวนบ่อยครั้ง
จริง ซึ่งส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าเข้าในครั้งต่อไป รวมถึงการสืบค้นหาจำนวนสินค้าคงเหลือหรือ
สินค้าที่มีอยู่ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร นอกจากนี้เมื่อต้องการทราบถึงยอดขายรายวัน รายเดือน
รายปี และยอดการซื้อสินค้าเข้าทั้งรายวัน รายเดือน รายปี จะทำการดูข้อมูลจากการนำสำเนา
ใบเสร็จที่มีอยู่ มาคำนวณจำนวนเงิน ซึ่งทำให้บ่อยครั้งที่มีความผิดพลาด เพราะตัวเลขที่ไม่ชัดเจน
ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น เพราะมีข้อมูลบางส่วนหายไป
จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
คลังสินค้า เพื่อจะใช้ในการทำการจัดเก็บ แก้ไข เพิ่มเติมและลบข้อมูล และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ของจำนวนสินค้าคงคลัง เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างประสิทธิภาพ และจัดการใน
ด้านของข้อมูลการซื้อขายสินค้า ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และให้มีการทำงานที่เป็ นระบบมาก
ยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้าของ ห้างหุ้นส่วน พี.เค คาร์เพ้นท์
เชียงใหม่ ให้เป็นระบบที่สามารถช่วยในการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ของทางร้าน ซึ่งประกอบไป
ด้วย การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การบันทึก และการเรียกใช้งานในส่วนของข้อมูล
สินค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย การซื้อสินค้าเข้า และการขายสินค้าออกได้
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นนี้ ครอบคลุมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการสินค้าคงคลังของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คาร์เพ้นท์ เชียงใหม่
เท่านั้น อันประกอบไปด้วย ข้อมูลสินค้า ประเภทสินค้า ข้อมูลการขายสินค้าออก ข้อมูลการซื้อ
สินค้าเข้า ข้อมูลผู้จำหน่าย และข้อมูลลูกค้า
3
1.4 ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาข้อมูลประชากรจากผู้จัดการร้าน พนักงานร้านจำนวน 2 คน และฝ่ายคลังสินค้า
1 คน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คาร์เพ้นท์ เชียงใหม่
1.5 ขอบเขตด้านข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้จัดการร้าน
พนักงานร้านจำนวน 2 คน และฝ่ายคลังสินค้า จำนวน 1 คน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
คลังสินค้าของร้าน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าเข้า การขายสินค้าออก หรือข้อมูลสินค้าทั้งหมด
โดยการบอกรูปแบบของการจัดการในแบบเดิมและความต้องการของระบบแบบใหม่ที่ต้องการได้
อย่างชัดเจน ทำให้สามารถนำไปใช้ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างมาก
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นเอกสารข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดการ
คลังสินค้า ของทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คาร์เพ้นท์ เชียงใหม่ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ใบจดนับ
จำนวนสินค้าคงคลัง ซึ่งไม่มีแบบฟอร์มที่แน่นอน เป็นต้น
1.6 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 – เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 โดยใช้สถานที่ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค คาร์เพ้นท์ เชียงใหม่ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ จากนั้นจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือในสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
1.7 ขอบเขตของระบบ
ระบบนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด พี.เค คาร์เพ้นท์ เชียงใหม่ เท่านั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของสินค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย การขาย
สินค้า และการซื้อสินค้า เท่านั้น
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถลดปัญหาการซ้ำซ้อนของข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการทำงาน
3. มีรายงานสรุปผลต่าง ๆ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เรียกใช้งานได้ง่าย
4
1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ
-
Order_Head หมายถึง ตารางสำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออก
-
Order_Detail หมายถึง ตารางสำหรับเก็บรายละเอียดการขายสินค้าออก
-
Receive_Head หมายถึง ตารางสำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเข้า
-
Receive_Detail หมายถึง ตารางสำหรับเก็บรายละเอียดการซื้อสินค้าเข้า
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก