lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์ thumbnail 1ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์ thumbnail 2ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์ thumbnail 3
หมวดหมู่ โครงงานอื่นๆ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบที่สาคัญต่อการดารงอยู่ และการเจริญเติบโตของธุรกิจ องค์การธุรกิจต้องสามารถ ปรับตัวให้ทัน ต่อสภาวะการของโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถดาเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันเราสามารถนาเทคโนโลยีที่ด้านเครือข่ายและสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจ โดยนามาใช้ในการสร้างและธารงรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์การธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์การของภาครัฐหรือภาคเอกชน เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนใหญ่ที่มีบทบาทในการดาเนินธุรกิจ คือ อินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลกและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้รวดเร็ว องค์กรธุรกิจสามารถประยุกต์สื่ออินเตอร์เน็ต และทาการค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยี Electronic Commerce (E-Commerce) หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” คือ การค้าขายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีคอมเมิร์ซยังมีความหมายรวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ร้านซะป๊ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ณ ตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการขายเครื่องประดับผมเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่าโดยตั้งเป็นกิจการเล็ก ๆ เริ่มจากการขายเครื่องประดับผมจากโต๊ะเล็ก ๆ ต่อมามีคนให้ความสนใจซื้อมากขึ้น จึงขยายกิจการออกไปสู่ธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูป เริ่มนาเสื้อผ้าแฟชั่นมาขายโดยทุนจากกาไรการขายเครื่องประดับผม จนกระทั่งปี พ.ศ.2554 เนื่องจากปัจจุบันกิจการประสบปัญหามียอดจาหน่ายที่ลดลง และมีลูกค้าจานวนน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจา การบริหารจัดการ การจัดจาหน่ายสินค้าขาดการจัดระเบียบสินค้าที่ดีไม่เป็นระบบ ช่องทางการจาหน่ายสินค้ามีเพียงช่องทางเดียว ประกอบกับในภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูปกาลังเติบโตในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการทาธุรกิจอีกทั้งยังสามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยังสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้มากกว่าวิธีการอื่น ๆ ตลอดจนเป็นสื่อที่ทันสมัย
2
และตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว จึงทาให้ร้านซะป๊ะดาเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์แผนใหม่ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนในการดาเนินงาน เพื่อลดช่องว่างและปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยนาการค้าทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce : E-commerce) เข้ามาแก้ปัญหาในการดาเนินธุรกิจของร้านซะป๊ะ ให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมั่นคงต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ร้านซะป๊ะ เชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาในการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมถึงการสร้างเว็บไซต์เพื่อนามาใช้เป็นช่องทางทางการจาหน่าย และช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าในเชิงธุรกิจ โดยทาการพัฒนาในส่วนขององค์ประกอบพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ประกอบด้วย ส่วนแสดงผลข้อมูลสินค้า รูปภาพ ราคาสินค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ คานวณจานวนเงิน ระบบเว็บบอร์ด และระบบสมาชิก และส่วนของการจัดการระบบของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าจัดการกับเว็บไซต์ได้ ได้แก่ ระบบบริหารหน้าร้าน ระบบควบคุมร้าน และระบบดูแลสมาชิก และระบบรายงานผลการดาเนินงาน
1.4 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1.4.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของร้านซะป๊ะ
1.4.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
1.4.3 การออกแบบระบบสารสนเทศและเว็บไซต์
1.4.4 พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการติดตั้ง
1.4.5 การทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขการทางานระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4.6 ประเมินผล และการบารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น
1.4.7 จัดทาเอกสารประกอบการค้นคว้าอิสระและคู่มือใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4.8 นาเสนอผลงานค้นคว้าอิสระ
3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1.5.1 ได้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ร้านค้าออนไลน์ มาใช้ในการดาเนินธุรกิจของร้านซะป๊ะ
1.5.2 ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มยอดขาย และขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมตามความต้องการ
1.5.3 เป็นแนวทางในการสร้างระบบร้านค้าออนไลน์และการพัฒนาต่อยอดของระบบอื่นๆ ต่อไป
1.5.4 ได้เรียนรู้หลักการเก็บรวบความข้อมูล และการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ในรูปแบบต่างๆ
1.5.5 ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ PHP ตลอดจนหลักการทางานบนฐานข้อมูล MySQL
1.5.6 ได้เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้แนวคิด SDLC และทฤษฎีต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.5.7 สามารถนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ต่อไปได้เป็นอย่างดี
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก