lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพนักงาน ของ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด

การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพนักงาน ของ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด
การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพนักงาน ของ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด thumbnail 1การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพนักงาน ของ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด thumbnail 2
หมวดหมู่ โครงงานอื่นๆ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
กกกกกกกการดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการให้ความสาคัญในด้านของงานเอกสารที่ต้องมีความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะเอกสารด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัท ที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างมาตรฐานในระบบงานของบริษัทเองและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ขอข้อมูลจากบริษัทไป เพื่อแสดงถึงการดาเนินธุรกิจและระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
กกกกกกกระบบฐานข้อมูลจึงมีความสาคัญในการที่จะช่วยจัดการด้านเอกสารของสถานประกอบกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล (Reduce data redundancy) ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น (improved data integrity) เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Increased data security) มีความเป็นอิสระของข้อมูล (Data independency)
กกกกกกกในบทนี้จะกล่าวถึง ที่มาและความสาคัญของโครงการปัญหาและผลกระทบวัตถุประสงค์
ของโครงการขอบเขตการศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทาโครงการ รวมถึงวิธีการดาเนินงานและสรุปสาระสาคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของท่านผู้อ่าน ดังนี้
ที่มาและความสาคัญ
กกกกกกกเมื่อกล่าวถึงธุรกิจผ้าม่าน คืออีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการสร้างความต่างให้กับที่พักอาศัย ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงรสนิยม หรือ Concept ของบ้านได้ ดังนั้นธุรกิจด้านนี้จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงประสบการณ์ที่จะนาธุรกิจไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ และจากการสารวจตลาดทาให้พบว่า ตลาดผ้าม่านถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ จุดเด่นในการดึงลูกค้า คือ แนะนาเทคนิคการเลือกผ้าม่าน รวมถึงราคาที่ถูกใจผู้ซื้อ ตรงใจผู้ขาย นามาสู่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย รวมถึง การให้บริการแก่ลูกค้า การออกแบบอย่างพิถีพิถัน ทุก
2
ขั้นตอนตั้งแต่การวัดขนาด เขียนแบบ ตัดเย็บ พร้อมการติดตั้ง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทั้งช่างตัดเย็บ ช่างติดตั้ง ทาให้งานที่ออกมามีคุณภาพ
กกกกกกกบริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด เป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ .ลาพูน เป็นส่วนหนึ่งของคริสเตียนฟิชบาเชอร์ในกลุ่มของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ชื่อบริษัท ยูโรเปียนเท็กซ์ไทลส์ จากัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด เมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่ทาจากผ้าโดยดารงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสูงของตลาดญี่ปุ่น นอกจากการนาเข้าของวัตถุดิบคุณภาพสูงจากคริสเตียนฟิสบาร์เชอร์แล้ว บริษัทยังมีการพัฒนาออกแบบและพิมพ์ผ้าภายในประเทศตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กกกกกกกกก- ผ้าม่าน
กกกกกกกกก- เครื่องนอน
กกกกกกกกก- ของใช้ในครัว
กกกกกกกกก- ของประกอบอื่นๆ เช่น กระเป๋า ไม้แขวนเสื้อ ชุดนอน เป็นต้น
กกกกกกกร้อยละ 95 บริษัทส่งออกให้กับบริษัท นิฮอนฟิสบา ประเทศญี่ปุ่น อีกร้อยละ 4.5 ส่งออกไปกลุ่มประเทศยุโรป และอีกร้อยละ 0.5 เป็นการจาหน่ายในประเทศ ทั้งนี้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนสาคัญมากในการที่จะได้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นคาสั่ง ในการผลิตและรูปแบบวิธีการปฏิบัติต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและรวมถึงมีความถูกต้องและชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต
กกกกกกกแผนกบุคคลอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของ ฝ่ายบริหารและบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหา จัดจ้างทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและคาสั่งพิเศษ รวมถึงต้องคอยติดต่อประสานงานกับทุกแผนกในบริษัท เพื่อรับ/แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มหรือลด ตามภาวะงาน อีกทั้ง แผนกบุคคลยังต้องดูแลเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน งานด้านกิจกรรม สวัสดิการ รวมถึงงานเอกสารต่างๆ ที่ต้องมีการจัดทา และจัดเก็บให้มีระเบียบแบบแผนมากที่สุด เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการนาข้อมูลในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมาใช้ เนื่องจากบริษัท ฟิสบาฯ เป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัท คริสเตียน ฟิสบาเคอร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงทาให้มีบุคลากรตามจานวนตาแหน่งงาน ที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม เมื่อมีพนักงานจานวนเพียงร้อยกว่าคน การจัดการเอกสารข้อมูลพนักงานจึงถูกจัดเก็บเป็นกระดาษ ซึ่งเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูล ก็ใช้วิธีค้นหาเอกสารจากแฟ้มงาน จึงเกิดการล่าช้าเสมอ เมื่อมีพนักงานหมุนเวียน เข้า-ออก บริษัท มากขึ้น การแก้ไข เพิ่ม หรือลบ ข้อมูลเพียงบางส่วน จึงเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก คือหากมีการแก้ไข ก็อาจจะต้องเขียนข้อมูลนั้นทับกับตัวเอกสารเอง หรือหาก
3
ต้องการลบ ข้อมูลบางส่วนเพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย ก็อาจจะต้องทาการลบภายในเอกสาร เอกสารจึงเกิดการเปรอะเปื้อน หรือลางเลือน จนข้อมูลไม่มีความชัดเจนในที่สุด
กกกกกกกจนกระทั่งในปัจจุบันลักษณะการจัดเก็บเอกสารก็ยังคงเป็นการจัดเก็บด้วยกระดาษเพียงอย่างเดียว ซึ่งทาให้เกิดปัญหาในการสืบค้น การแก้ไขเช่นเดิม แต่เมื่อ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเข้ามา มีหลายองค์กรดึงเอาความทันสมัยของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย บริษัท ฟิสบาฯ เช่นกัน ก็ต้องการจะนาประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนมาใช้ในการอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และเอื้อประโยชน์ให้กับองค์กร
กกกกกกกดังนั้น การจัดทาฐานข้อมูลประวัติพนักงานจะทาให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในด้านเวลาการทางานของบุคลากรของบริษัทให้มีมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกปัญหาที่พบบ่อยในการเรียกใช้ข้อมูลพนักงาน คือ การใช้เวลานานในการค้นหาและทราบรายละเอียดของข้อมูลพนักงานในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลของพนักงานที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปของ เอกสาร (Paper) ในแฟ้มเอกสารของบริษัท หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลใหม่ หรือหัวหน้างานแผนกต่าง ๆ ต้องการใช้ข้อมูล ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทที่ทราบรายละเอียดอยู่แล้วเท่านั้นในการค้นหาเอกสารและนาข้อมูลออกมาให้ ย่อมต้องใช้เวลานานในการค้นหาและต้องใช้เวลานานในการรอ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ที่ปฏิบัติงานไม่อยู่ จึงทาให้มีผลกระทบคือ ไม่สามารถให้ข้อมูลองค์กรใดได้ ไม่สามารถทาการจัดทาเอกสารได้ทันเวลา เกิดความล่าช้าในการตอบรับ-ตอบกลับเอกสารภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ข้อมูลผิดพลาด ดังนั้นฝ่ายบุคคลจึงต้องมีความพร้อม ความละเอียด และความรอบคอบในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาเอกสารอยู่เสมอ ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของทุกฝ่ายในบริษัท ทั้งนี้บทบาทของประสบการณ์จากการทางานถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่สามารถเป็นตัวช่วยในการทาความเข้าใจกับระบบการทางานเช่นนี้
กกกกกกกดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่เป็นระบบฐานข้อมูล (Database System) เพื่อที่จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูล แก้ไข เพิ่มเติม นาไปสู่ประสิทธิภาพของการสืบค้นรายละเอียดของข้อมูลพนักงานในการจัดทาเอกสารที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ระบบมีความสอดคล้องกับการดาเนินงานโดยผู้ใช้งานสามารถเปิดระบบฐานข้อมูล ทาให้สามารถเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลพนักงานได้ในทันที
4
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย
1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลประวัติพนักงาน ของบริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย)จากัด ซึ่งประกอบไปด้วย การเพิ่ม การลบ การแก้ไข การเรียกใช้ข้อมูล ของพนักงานแต่ละคนได้
2. เพื่อสืบค้นประวัติพนักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยา
3. เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทางาน
ขอบเขตงานวิจัย
กกกกกกกขอบเขตของโครงการคือ การศึกษาและจัดทาระบบฐานข้อมูลประวัติพนักงาน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพนักงานที่มีความสาคัญแก่ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จากัด
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
กกกกกกก1. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ คือ
- Microsoft Access ในการสร้างระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะสามารถรองรับข้อมูลไว้ได้สูง และง่ายต่อการพัฒนาสาหรับผู้พัฒนาโครงการ
-Visual studio 2008 ในการนามาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบฟอร์มสาหรับรวบรวมข้อมูลการทาแบบฟอร์มประวัติพนักงาน ซึ่งจะออกแบบแม่แบบฟอร์มให้ทางานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ และสร้างโค๊ดเพื่อเชื่อมต่อการทางานกับระบบฐานข้อมูล
กกกกกกก2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของเอกสารของฝ่ายบริหารและบุคคล รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทางาน
กกกกกกก3. ออกแบบโครงสร้างกระบวนการทางานของการใช้ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย อินเตอร์เฟสสาหรับผู้ใช้ (User interface) ฐานข้อมูลและระบบการทางาน
กกกกกกก4. ทดลองใช้และปรับปรุง เมื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้ตามต้องการแล้ว หากพบข้อผิดพลาด ในระหว่างทดสอบ จะแก้ไขภายในระยะเวลาของการทดสอบครั้งนั้น ๆ
กกกกกกก5. บารุงรักษาเมื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและทาการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบารุงรักษาการทางานของระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการใช้งานของระบบฐานข้อมูล
กกกกกกก6. ปรับปรุงแก้ไขระบบ
กกกกกกก7. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก